Маркетинг

Телефон за контакт: 022 402 001 (локал 117)

ЗОРАН СИЉАНОСКИ – Директор на маркетинг
Електронска адреса: marketing@tvnova.mk
Телефон: 070/410-901

НАЦЕ КОКАРЕВ – Медија планер
Електронска адреса: reklami@tvnova.mk
Телефон: 070/410-534