Маркетинг

Фиксен телефон за контакт: 022 402 001 (локал 117)
Е-пошта: marketing@tvnova.mk / reklami@tvnova.mk

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

Наце Кокарев
Мобилен телефон: 070 410 534

Софија Николова
Мобилен телефон: 070 410 997